Pracovnělékařské služby

Co jsou PLS?

a) pracovnělékařská služba (PLS) :

Poskytovatel PLS zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem preventivní činnost, s cílem udržení a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

PLS nelze vnímat jako pouhou „zákonnou povinnost". Kvalitně prováděná PLS má značný vliv na ekonomiku každé firmy. Zařízení poskytující tyto služby je pro každého zaměstnavatele důležitým partnerem. Cílem každého zaměstnavatele je mít zdravotně způsobilé zaměstnance s minimální nemocností. Zařízení poskytující PLS má celou řadu významných úkolů, které směřují k podpoře zdraví, udržení dlouhodobé pracovní schopnosti, prevenci úrazů, poškození zdraví z práce a nemocí z povolání, s tím souvisí také zajištění zdravého pracovní prostředí.

b) kategorizace prací:

Kategorizace prací vychází ze zákona, který ukládá zaměstnavateli (nebo OSVČ) provést kategorizaci prací na všech svých pracovištích. V rámci tohoto zákona ji musí zaměstnavatel do určitého termínu předložit místně příslušné Krajské hygienické stanic.

Kategorizace prací je povinností zaměstnavatele s tím, že:

  • I. kategorii určí sám (admin.práce, dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.)
  • Zařazení do vyšší kategorie (II., III. nebo IV. kategorie) je nutné oznámit/navrhnout ke schválení krajské hygienické stanici
  • Rizikovou prací se rozumí práce III. a IV. kategorie, příp. II.R kategorie po rozhodnutí hygienické stanice

 c) pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

  1. vstupní lékařská prohlídka,
  2. prohlídka periodická
  3. prohlídka mimořádná
  4. lékařská výstupní prohlídka
  5. lékařská prohlídka po skončení rizikové práce - následná prohlídka stanovená podle zákona o ochraně veřejného zdraví.