Pracovnělékařské služby - legislativa

Každý zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích:

 1. uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (dle zák. č.373/2011)
 2. umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele vstup na pracoviště, sdělit jim potřebné informace k hodnocení a prevenci rizik
 3. při zařazování zaměstnance k práci respektovat závěr lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
 4. při odeslání zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku jej vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu a pracovních podmínkách
 5. odeslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, pokud o to požádá
 6. má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinnen:

 1. podrobit se pracovnělékařským službám u určeného poskytovatele
 2. sdělit poskytovateli jméno a adresu registrujícího lékaře všeobecného praktického lékařství
 3. přinést výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího lékaře všeobecného praktického lékařství
 4. sdělit poskytovateli všechny známé skutečnosti souvisijící s ochranou zdraví při práci

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen:

 1. informovat zaměstnance o vlivu faktorů parcovního prostředí
 2. informovat zaměstnavatele o vlivu faktorů pracovního prostředí na zdravotní stav jeho zaměsntanců
 3. vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele
 4. spolupracovat se zaměstnavatelem v oblasti BOZP
 5. vést dokumentaci o pracovnělékařských službách
 6. je oprávněn požadovat od zaměstnavatele zajištění měření faktorů pracovního prostředí a expertízy